ذره ذره آب شد برف سکوت سرد تو

هیچ کس دفترچه عمر مرا امضا نکرد.

هیچ دستی دست تنها ی مرا پیدا نکرد

آنقدر درحجم سنگین سکوتم مرده ام .

 سنگ حتی این سکوت سرد را معنا نکرد .

موج دریا پشت درها ی دلم در انتظار.

این کویر خسته را ابر کسی دریا نکرد .

بس غزل ها گفتم و بس راه ها رفتم ولی...

شعر حتی راز چشمان تو را افشا نکرد.

ذره ذره آب شد برف سکوت سرد تو.

رودها  خلوت باغ مرا زیبا نکرد

/ 0 نظر / 9 بازدید